Kulturskolens Vedtægter

Vedtægter for Kulturskolen, Brønderslev Kommune

§ 1. Navn og status
Institutionens navn er Kulturskolen for Brønderslev Kommune. Kulturskolen er en kommunal institution med hjemsted i Brønderslev Kommune.

§ 2. Formål
Kulturskolen har til formål:
• Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for kunstneriske og æstetiske udtryk at
skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere og publikum.
• At bibringe den enkelte elev kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig
udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
• At eleverne gennem beskæftigelse med musik og andre æstetiske fag får mulighed for at
udvikle sig personligt og at få en bedre forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
• At virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø.

§ 3. Indhold
Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, billedkunst og andre kulturfag til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Kulturskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Kulturskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

§ 4. Kulturskolerådet
Kulturskolen refererer til Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, men styres i det daglige af Kulturskolelederen og et Kulturskoleråd.

Stk. 1
Kulturskolerådet består af 5 medlemmer:
• 2 brugerrepræsentanter valgt blandt forældre
• 1 medlem udpeges blandt Børne og Skoleudvalget
• 1 medlem udpeges blandt Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget
• 1 medarbejderrepræsentant.

Alle vælges/udpeges for en 4årig periode.

Stk. 2
Kulturskolens ledelse er sekretær for Kulturskolerådet. Relevante personer kan inddrages i Kul-turskolerådets arbejde.

Stk. 3
Kulturskolerådet kan desuden indkalde elever, samarbejdspartnere, eksterne fagpersoner og repræsentanter for andre institutionstyper til temadrøftelser mv.

Stk. 4
Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem.

Stk. 5
Medlemmer udpeget af de politiske udvalg følger valgperioden Byrådets valgperiode.

Stk. 6
Brugerrepræsentanterne og suppleanter herfor vælges på et indkaldt valgmøde Genvalg af brugerrepræsentanter kan finde sted.

Stk. 7
Ansatte ved Kulturskolen kan ikke vælges som brugerrepræsentanter.

Stk. 8
Såfremt tilhørsforholdet til Kulturskolen ophører for medlemmer, der repræsenterer henholdsvis elever, forældre eller lærere, udtræder disse af Kulturskolerådet og deres personlige suppleant indtræder i stedet.

Stk. 9
På første møde efter valghandling eller efter udpegningen konstituerer Kulturskolerådet sig ved valg af formand.

Stk. 10
Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges til formand.

§ 5. Kulturskolerådets opgaver
Stk. 1
at være i dialog med Kulturskolens ledelse om alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af Kulturskolen

Stk. 2
at komme med forslag til nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder.

Stk. 3
at medvirke ved udarbejdelse af mål for Kulturskolen

Stk. 4
at følge og være i dialog med Kulturskoleledelsen om Kulturskolens budget og regnskab

Stk. 5
at evaluere årets gang samt gennemførte projekter

Stk. 6
at være ambassadører for Kulturskolen

Stk. 7
at være repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af kulturskolens leder

§ 6. Kulturskolerådets møder
Stk. 1
Kulturskolerådet holder minimum 2 årlige møder og indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

Stk. 2
Kulturskolerådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 3
Kulturskolerådet træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7. Kulturskolens leder og daglige drift
Kulturskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved Kulturskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinjer for Musikskoler.

Kulturskolens leder har over for Kulturskolerådet det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af kulturskolens undervisning i overensstemmelse med såvel kulturskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og Kulturskolerådets beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab
Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Kulturskolens regnskab følger kalenderåret.

Kulturskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag og orienterer Kulturskolerådet.

§ 9. Vedtægter
Vedtægter udarbejdes af Kulturskolerådet og godkendes af Fritids-, Kultur-, og Turismeudvalget. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor.

Kulturskolerådsmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Fritids-, Kultur- og Turis-meudvalget skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

Godkendt i Byrådet 20/11-2022