Kulturskolens Vedtægter

Vedtægter for Brønderslev Dronninglund Musikskole:
(som vedtaget 1. gang den 28. nov. 2006)

§ 1. Navn og status.
Musikskolens navn er Brønderslev Dronninglund Musikskole.
Musikskolen er en kommunal institution med hjemsted i Brønderslev Dronninglund Kommune.

§ 2. Formål.
Musikskolen har til formål:
– Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
– At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som for udsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
– Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes
personlighedsudvikling samt øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
– At virke til fremme af det lokale musikmiljø.

§ 3. Indhold.
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Musikskolen kan tilbyde billedskole, drama og bevægelse.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Heraf udpeges 1 medlem af Kommunalbestyrelsen.
4 medlemmer vælges af og blandt musikskolens forældre
1 medlem vælges af og blandt musikskolens medarbejdere
2 medlemmer vælges af og blandt musikskolens elever
1 repræsentant for folkeskolen

Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentant.

Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5b nævnte forhold.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som vælges blandt forældrerepræsentanterne. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år af gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer udpeges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar.
a) Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m .v.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem Folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige Samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.
Bestyrelsen kan dog delegere denne kompetence til musikskolelederen.

b) Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.

§ 6. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift.
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinjer for musikskoler.
Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet og kunstrådet.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab.
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommunen, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Musikskolens regnskab følger kalenderåret.

Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.

Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12a.

§ 9. Støttekreds.
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 10. Vedtægter.
Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor.
Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§ 11. Ophør.
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for skolens ophør. Bestyrelsen skal ved musikskolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.