Voksenundervisning

Musik for hele livet.

Kulturskolen er for alle, og derfor har vi også voksenundervisning under Folkeoplysningsloven. Er du over 25 år og brænder du stadig for musikken, eller har du bare lyst til at starte med at spille, er dette stedet.

Kulturskolen tilbyder kvalificeret undervisning på en lang række forskellige instrumenter samt i vores forskellige sammenspilstilbud.

Er du fristet, så kontakt Kulturskolens kontor på 9945 5970 og hør nærmere eller tjek www.kulturskolen.nu

Kulturskolen kan tilbyde voksenundervisning i:

Klaver, keyboard, guitar, elbas, saxofon, tværfløjte, trompet, basun, horn, trækbasun, tuba, violin, cello, kontrabas, slagtøj, klarinet, sang og forskellige orkestre og sammenspilsgrupper.

Har du andre instrumentønsker så kontakt os.

Hvis Kulturskolen har ledige instrumenter, har du mulighed for at leje et instrument for 500 kr. for hele sæson. Beløbet opkræves sammen med første rate.

Praktiske oplysninger:

Sæsonen begynder i uge 35. Der undervises/spilles i 30 lektioner á 20 minutter, men det er også muligt at aftale undervisning i eks. 10 lektioner á 60 minutter eller andet.

Vi følger stort set folkeskolens ferieplan og sæsonen slutter omkring 1. maj.

Undervisningsafgiften betales i to rater: 1. rate i september og 2. rate i februar. 1. rate tillægges en kopiafgift på 50 kr.

Hvis en lærer aflyser undervisningen, vil lektionen blive erstattet senere. Er det ikke muligt, vil der ske en tilbagebetaling.

Går du til soloundervisning i sæson 2023/2024, kan du deltage gratis i vores orkestre og sammenspilsgrupper.

Bemærk! Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen
Vel mødt i Kulturskolens Voksenundervisning

 

Vedtægter for Musikskolens Voksenundervisning.
§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er “Brønderslev Musikskoles Voksenundervisning”. Foreningen er hjemhørende i Brønderslev Kommune.
§ 2 Foreningens formål.
Med særlig vægt på det musiske er foreningens formål gennem undervisning i folkeoplysningslovens forstand at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet.
§ 3 Lovgrundlag.
Undervisningen etableres i henhold til folkeoplysningsloven samt “Generelle retningslinjer vedrørende tilskud til undervisning m.v. i Brønderslev Kommune”.
§ 4 Medlemmer.
Alle, der modtager voksenundervisning under folkeoplysningsloven, er automatisk medlem af foreningen. Desuden kan der optages passive medlemmer, som kan støtte foreningen, og som ønsker at arbejde for foreningens formål.
§ 5 Kontingent og regnskab.
Stk. 1.
Generalforsamlingen fastsætter hvert år på generalforsamlingen det årlige kontingent, for de passive medlemmer, til foreningen.
Stk. 2.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af en forretningsfører.
Stk. 4.
Regnskabet revideres i henhold bestemmelserne i de til enhver tid gældende — og af Brønderslev Byråd vedtagne – Generelle retningslinjer vedr. tilskud til undervisning m.v. i Brønderslev Kommune”.
Stk. 5.
Hvis ovennævnte (stk. 4) medfører at der ikke anvendes registreret/statsautoriseret revisor ved revideringen af regnskabet, så udpeger generalforsamlingen hvert år 2 kritiske revisorer.

§ 6 Den daglige ledelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer, således at der hvert år vælges 2 medlemmer til en 2-årig periode. Hvert år vælges 1 medlem blandt og af lærerne ved Brønderslev Musikskoles Voksenundervisning.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
Ansvaret for den daglige ledelse påhviler foreningens bestyrelse. Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en forretningsfører.
Forretningsføreren har tegningsretten over for de tilskudsgivende myndigheder. Tegningsretten i øvrige forhold varetages af bestyrelsesformanden og forretningsføreren i fællesskab.
§ 7 Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 1. Indkaldelse
Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Beslutninger
Alle beslutninger træffes ved kvalificeret flertal blandt de fremmødte. Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Som medlem betragtes alle der opfylder vedtægtens § 4 og som har betalt det fastsatte kontingent.
Stk. 3. Stemmeret/valgbarhed
Alle foreningens medlemmer har stemmeret og er valgbare til foreningens bestyrelse.
Stk. 4. Dagsorden
Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen.
Hvert år vælges 2 medlemmer til en 2-årig periode.
7. Valg af suppleanter
Hvert år vælges der én ikke personlig suppleant.
8. Eventuelt
Stk. 5. Fremsendelse af forslag
Ønsker et medlem et forslag behandlet på generalforsamling, skal forslaget fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Konstituering
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Forretningsføreren er bestyrelsens sekretær.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Såfremt bestyrelsen eller et flertal på 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske som anført i §7stk. 1.
§ 9 Ændring af vedtægter.
Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan kun ske med 2/3 majoritet af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
§ 10 Ophør.
Stk.1
.
Forslag om foreningens ophør skal fremsættes på to på hinanden følgende generalforsamlinger. De to generalforsamlinger skal afholdes inden for en tidsramme på 30 dage. På begge generalforsamlinger skal forslaget vedtages med kvalificeret flertal.
Stk. 2.
Ved foreningens ophør tilfalder foreningens eventuelle aktiver efter generalforsamlingens beslutning almennyttige og/eller kulturelle formål i Brønderslev Kommune.
§ 11 Datering.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31.1. 2005.