Praktiske oplysninger

Sæson 2022/2023

Sæsonen starter
mandag den 15. august 2022.
Soloelever undervises i 38 uger. Sammenspil, Kor og børnehold undervises i 32 uger. Billedkunst undervises i 15 uger.

Soloelever slutter mandag den 19. juni 2023.
Børnehold slutter sidst i april/først i maj, afhængig af ugedag.
Sammenspil og kor begynder i uge 38 og slutter først i juni.
Billedkunst i efteråret slutter først i december. Billedkunst i foråret slutter først i maj.
Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Dog er torsdag og fredag i uge 1 medregnet i denne undervisningssæson.

Tilmelding til sæson 2022/2023
Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 12. juni 2022. Det er dog muligt at tilmelde sig hele året rundt, og har vi ikke en plads, kommer eleven på venteliste.

Optagelse til Sæsonstart
Tilmeldte elever vil sidst i juni måned modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien vil tilmeldte elever modtage mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m.

Besked om optagelse efter sæsonstart sker løbende.

Prøvetid
For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de første 2 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb. For elever, der fortsætter på samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret og der sker ikke tilbagebetaling.

Betaling
Soloundervisning betales over 10 rater på følgende datoer (instrumentleje følger betaling for soloundervisning) 1/9+1/10+1/11+1/12+1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6.
Børnehold betales over 8 rater på følgende datoer 1/9+1/10+1/11+1/12+1/1+1/2+1/3+1/4.
Kor og Sammenspil betales over 8 rater på følgende datoer 1/10+1/11+1/12+1/1+1/2+1/3+1/4+1/5.
Billedkunst efterår betales over 3 rater på følgende datoer 1/9+1/10+1/11.
Billedkunst forår betales over 3 rater på følgende datoer 1/2+1/3+1/4.

Rykkergebyr
Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.
Pt. opkræves der gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen.   

Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse ved Skat.
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter.

Kopiafgift
Alle elever skal betale afgift til Copydan. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 50 kr. pr. elev. Gebyret dækker bl.a. den afgift, som vi betaler til Copydan for at benytte komponisternes nodemateriale. Vi afregner det samlede beløb direkte til Copydan.

Søskenderabat
Der betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.

For at opnå rabatten skal eleverne være tilmeldt under samme betaler.

Flerfagsrabat

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag.

Fravær ved 6. ferieuge, sygdom m.m.
Manglende lektioner, som ikke kan erstattes, bliver refunderet. Tilbagebetaling fratrækkes så vidt muligt kommende rate. Evt. restbeløb udbetales i slutningen af juni måned til betalers NemKonto. Der ydes ikke refusion for timer, der forsømmes af eleven.
Aflysninger fra Kulturskolen gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre.

Undervisningssted
Undervisning i Brønderslev by foregår som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. (undtaget er Musik og Sjov) Øvrig undervisning vil, i det omfang det er muligt, foregå på nærmeste skole. Dog kan vi ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring og hør nærmere.

Foto
Forældre kan ved tilmelding vælge at give tilladelse til, at Kulturskolen må anvende fotos af deres barn/børn på Kulturskolens hjemmeside, Facebook-side, Instagram, katalog, flyers og til pressen.

Instrumenter
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter, der kan lejes for 500 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi ikke udlejer blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver.

Nodemateriale
Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til       sammenspil og kor betales af Kulturskolen.

——————————————————————————————————————–